วันอังคารที่ 3 ธันวาคม พ.ศ. 2556

ทรงพระเจริญ

๘๖              พระชนกพระปกเกล้าปกเกศ
พรรษา        ถ้วนพระภูเบศวร์พระนเรศนราไศย
มหา            ชนแซ่ซ้องพระเกียติก้องขจรขจาย
ราชา           ศูนย์รวมใจรวมจิตพสกนิกร  ฯ

ขอ              พระธาตุยอดทองเมืองนครประสาทประสิทธิ์
ทรง            เกษมสราญจีตนฤมิตรนฤหมาย
พระ            ประสงค์จงสัมฤทธิ์สมดำริหฤทัย
เจริญ          พระวรกายนิรันกาลนิรันดร ฯ

ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ
ข้าพระพุทธเจ้า ศิษย์เก่าโรงเรียนกัลยาณีนครศรีธรรมราช