วันจันทร์ที่ 22 ธันวาคม พ.ศ. 2557

ผ้าป่าพัฒนาห้องสมุด

สมาคมศิษย์เก่าโรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช จัดทอดผ้าป่าสามัคคี
เพื่อหารายได้พัฒนาห้องสมุดโรงเรียนกัลนาณีศรีธรรมราชวันอาทิตย์ที่ ๒๑ ธันวาคม ๒๕๕๗ดูภาพเพิ่ม

วันจันทร์ที่ 1 ธันวาคม พ.ศ. 2557

ทรงพระเจริญ


แปด          มรรคมัชฌิมาธรรม         ทรงน้อม
สิบ            ราชธรรมล้อม                 ทั่วหล้า
เจ็ด           โพชฌงต์เปี่ยมพร้อม      พิสุทธิ์     เษกนา
พรรษา      พระผ่านฟ้า                     ลุถ้วน    สมบูรณ์

ขอ            ตรัยรัตนป้อง                  จอมธรรม
ทรง          เกษมสำราญตาม           สวัสดิ์รุ่ง
พระ          เกียรติก้องทุกเขตคาม    แซ่ซ้อง   
เจริญ        รัศมีฟุ้ง                           เฟื่องฟ้า    มหาศาล

ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ
ข้าพระพุทธเจ้าสมาคมศิษย์เก่าโรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช