วันจันทร์ที่ 30 พฤศจิกายน พ.ศ. 2558

ทรงพระเจริญ๘๘         เป็นนิมิต             เสริมสิริและมงคล
พรรษา    องค์ภูมิพล         ภูวดลเดชสยาม
มหา        ชนล้วนแซ่ซ้อง  พระเกียรติก้องทุกเขตคาม
ราชา       ทรงเรืองนาม      โลกกล่าวขานสดุดี

ขอ        ตรัยรัตน์ปกป้อง    และคุ้มครององค์ภูมี
ทรง      เกษมสำราญศรี    ทุกราตรีทิวากาล
พระ      พลานามัยถ้วน      ล้วนสมบูรณ์และแข็งขัน
เจริญ    ชนม์ยั่งยืนนาน      เป็นร่มปกพสกนิกร

ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ
ข้าพระพุทธเจ้าศิษย์เก่าโรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช