วันอังคารที่ 21 เมษายน พ.ศ. 2552

เตรียมรับเสด็จฯ 1

รายงานความคืบหน้าการเตรียมงานรับเสด็จฯสมเด็จพระเทพฯ
1.ดำเนินการปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณอนุสาวรีย์ศรีปราชญ์ โดยความรับผิดชอบของสมาคมศิษย์เก่ากัลยาณีศรีธรรมราช
2.ปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณโรงเรียน โดยโรงเรียนเป็นผู้รับผิดชอบ
3.การจัดนิทรรศการ โดยความรับผิดชอบของทีมงานมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
4.พิธีการ้เปิด อยู่ในความดูแลของสมาคมผู้ปกครองและเครือข่าย
5.จัดทำหนังสือที่ระลึก โดยสมาคมศิษย์เก่ารุ่นคุณศรีเครือวัลย์ จุติแสวง รับผิดชอบดำเนินการและค่าใช้จาย
6.หนังสือผลงานนักเรียนด้าน ภาษาและวรรณกรรม โดยหมวดภาษาไทย

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น