วันพฤหัสบดีที่ 12 มกราคม พ.ศ. 2555

                --คุณครู --
                ครูคือผู้ให้ความหวัง ครูชี้แนวทางการศึกษา
                ครูคือผู้เปี่ยมด้วยศรัทธา ครูช่วยเสริมปัญญาพาก้าวไกล
                ครูผู้ปรารถนาอันบริสุทธิ์ ครูคือผู้จุดประกายแจ่มใส
                ครูคือที่พึ่งของดวงใจ ครูผู้มีแต่ให้ทุกคน
                ครูดังแสงทองส่องฟ้าสว่าง ครูคอยชี้หนทางการพึ่งตน
                ครูดังเรือจ้างออกแรงแจวอย่างอดทน ครูนั้นคือบุคคลสมควรบูชา
                ครูคือผู้ห่วงใยให้ศิษย์ดี ครูคือผู้มีพระคุณคอยเมตตา
                ครูยอมอุทิศกายใจและเวลา ครูหวังเพียงว่าศิษย์ก้าวหน้าไกล
                ครูต้องมีคุณธรรมอันล้ำเลิศ ครูผู้ประเสริฐเลิศด้วยดวงใจ
                ครูเป็นผู้ให้ไม่หวังผลใด ครูนั้นจึงยิ่งใหญ่สมคำว่า… "ครู"

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น